Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán với những yêu cầu khắt khe trong việc tuân thủ hệ thống luật pháp và các quy định hiện hành của từng ngành nghề.

Là một trong những dịch vụ chủ chốt của chúng tôi. Trong nền kinh kế hiện nay, ý kiến của kiểm toán viên có ý nghĩa rất quan trọng đối với quyết định của doanh nghiệp.

 

Hoạt động kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của thị trường vốn, thị trường tài chính. Chất lượng của kiểm toán độc lập là yếu tố sống còn để các nhà đầu tư, cổ đông, nhà hoạch định chính sách và các đối tượng khác tin tưởng vào quy trình lập báo cáo tài chính cũng như việc công bố các thông tin của báo cáo tài chính. Chính vì vậy, các kiểm toán viên khi được trang bị những kiến thức đầy đủ về kế toán, tài chính, kỹ thuật kiểm toán cao, và có được những hoài nghi mang tính nghề nghiệp sẽ là cơ sở để hình thành nên một cuộc kiểm toán có chất lượng cao.

Phương pháp kiểm toán của chúng tôi là tập trung tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Qua đó, cùng với kinh nghiệm thực tiễn có được trong nhiều năm, chúng tôi có thể đưa ra các ý kiến tư vấn có giá trị đối với công việc kinh doanh của khách hàng cũng như gợi ý để hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.

Dịch vụ kiểm toán KTV bao gồm:

  1. Kiểm toán báo cáo tài chính;
  2. Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế;
  3. Kiểm toán hoạt động;
  4. Kiểm toán tuân thủ;
  5. Kiểm toán nội bộ;
  6. Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm);
  7. Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án;
  8. Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *